Coronavirus Advisory for Thai Nationals and Foreigners

Updated on 20 May 2020

เที่ยวบินพิเศษเที่ยวบินสุดท้ายสำหรับคนไทยที่ตกค้างในมัลดีฟส์เดินทางกลับประเทศไทย / LAST REPATRIATION FLIGHT FOR THAI NATIONALS IN MALDIVES

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ร่วมกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำประเทศ
มัลดีฟส์จะจัดเที่ยวบินพิเศษเที่ยวบินสุดท้ายเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

2. บัตรโดยสารราคา 650 ดอลลาร์สหรัฐฯ
คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษนี้ กรุณาตอบแบบฟอร์มและยืนยันความประสงค์ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 22:00 น. (คืนนี้) ที่ลิ้งค์ https://thaiconsulate.mv/25mf/
คนไทยที่ยังไม่เคยลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับไทย

3. แต่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษครั้งสุดท้ายนี้ ขอให้กรอกแบบฟอร์มตามลิ้งค์ด้านบน

______

1. We will be organizing our last flight for voluntary repatriation of Thai nationals in the Maldives on 25 May 2020.

2. The ticket price on this flight is USD650.
Those who wish to travel on this flight must complete and submit form before 10pm on 20 May 2020 (tonight) by visiting the link https://thaiconsulate.mv/25mf/

3. Those not registered so far may also complete the form if they wish to travel on this flight.

ฟอร์มลงทะเบียนของคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย / REGISTRATION FOR VOLUNTARY REPATRIATION FOR THAI NATIONALS

1. คนไทยที่ตกค้างในมัลดีฟส์ที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย กรุณาลงทะเบียนที่ https://thaiconsulate.mv/repatreg/

2. หากท่านได้ลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ไว้แล้ว หรือได้ส่งอีเมล์หรือข้อความ SMS ไปยังสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำประเทศมัลดีฟส์ไว้แล้วก่อนหน้านี้ ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

3. ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของท่านได้ที่ https://thaiconsulate.mv/repatregcheck/

4. เมื่อท่านได้ลงทะเบียนแล้ว กรุณารอการติดต่อกลับจากสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำประเทศมัลดีฟส์เมื่อมีการยืนยันเที่ยวบินกลับประเทศไทย

5. ระบบจะปิดรับการลงทะเบียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ขอให้คนไทยในมัลดีฟส์ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

___________

1. Thai nationals in the Maldives who wish to return back to Thailand during this COVID19 crisis may register using the link https://thaiconsulate.mv/repatreg/

2. Please note there is no need for you to register again if you have already registered with the Royal Thai Embassy in Colombo or via email or SMS to the Royal Thai Honorary Consulate in the Maldives.

3. You may check to see if you are on the list for voluntary repatriation by visiting this link https://thaiconsulate.mv/repatregcheck/

4. If you are already registered or if you have just registered, please be patience and allow the Consulate to get back to you when there is a flight available for repatriation.

5. We will be closing registration for repatriation on 17 May 2020. Thai nationals in Maldives who wish to return back to Thailand at this time MUST register before this deadline.

การต่อวีซ่าสำหรับคนไทยในมัลดีฟส์ / VISA EXTENSION FOR THAI NATIONALS IN MALDIVES

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมัลดีฟส์ (สตม.มัลดีฟส์) ได้กำหนดขั้นตอนการต่ออายุวีซ่า (วีซ่าทุกประเภท ยกเว้นวีซ่าทำงานที่จะต้องดำเนินการผ่าน Visa Xpat Online system) และการสมัครหรือต่ออายุวีซ่าพำนัก (resident visas) ดังนี้

1. ขอให้ชาวต่างชาติส่งเอกสารตามข้อ 1 – 6 ดังต่อไปนี้ทางอีเมล์ไปยัง permitvisa@immigration.gov.mv

1.1 ฟอร์มการต่ออายุวีซ่า (Visa Extension form) หรือฟอร์ม Sponsorship Declaration Form (กรอกรายละเอียดและลงนามให้เรียบร้อยครบถ้วน และส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF) โดยสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มได้ที่ https://immigration.gov.mv/wp-content/uploads/2020/03/IM34.pdf

ภายใต้หัวข้อ “To Be Filled by Employer” ในฟอร์ม IM34 ชาวต่างชาติที่เดินทางมายังมัลดีฟส์ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ขอให้กรอกรายละเอียดของที่พัก (โรงแรม เกสต์เฮาส์ หรือรีสอร์ต) อย่างไรก็ดี ชาวต่างชาติที่เดินทางมายังมัลดีฟส์โดยมีชาวมัลดีฟส์เป็นผู้สนับสนุน (local sponsor) อาทิ พักอยู่กับบ้านพักของชาวมัลดีฟส์ ขอให้กรอกรายละเอียดของชาวมัลดีฟส์ที่เป็นผู้สนับสนุน

1.2 สำเนาหนังสือเดินทางหน้าข้อมูลส่วนบุคคล (bio-data) (ไฟล์ PDF หรือภาพถ่ายที่ชัดเจน และเป็นสี)

1.3 สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่ สตม.มัลดีฟส์ ได้ประทับตราการเข้าเมืองครั้งล่าสุด หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีวีซ่ามัลดีฟส์ (ไฟล์ PDF)

1.4 รูปถ่ายหน้าตรงขนาดเท่าหนังสือเดินทาง (ประมาณ 2×2 นิ้ว) โดยมีความละเอียดภาพไม่ต่ำกว่า 200dpi (ไฟล์ JPEG)

1.5 สำเนาประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในมัลดีฟส์ (Expatriate medical insurance policy) (หากจำเป็น) (ไฟล์ PDF)

1.6 เอกสารประกอบอื่น ๆ (หากจำเป็น) (ไฟล์ PDF)

2. ขอให้เตรียมเอกสารตามข้อ 1 – 6 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และแนบเป็นเอกสารแนบไปพร้อมกับอีเมล์ (attachment) และส่งอีเมล์ดังกล่าวไปยัง permitvisa@immigration.gov.mv โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมล์เป็นชื่อชาวต่างชาติที่ประสงค์จะขอต่ออายุวีซ่า (ภาษาอังกฤษ) และเลขที่หนังสือเดินทาง เช่น VISA EXTENSION : Miss Khonthai Jaidee (Passport No: AA12345678) เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้ชาวต่างชาติที่ประสงค์ต่ออายุวีซ่าส่งอีเมล์ 1 อีเมล์ ต่อ 1 คำร้อง (1 คน)

3. สตม.มัลดีฟส์จะพิจารณาอีเมล์และเอกสารประกอบที่แนบไป และจะกำหนดวันและเวลานัดหมาย (appointment) และแจ้งหมายเลขยืนยัน (reference number) ตอบกลับมาทางอีเมล์ ขอให้ชาวต่างชาตินำเอกสารตามข้อ 1 – 6 ฉบับจริง (hard copy) และหนังสือเดินทางฉบับจริง ไปติดต่อ สตม.มัลดีฟส์ ตามกำหนดวันและเวลาที่นัดหมายต่อไป โดยขอให้เดินทางไปถึง สตม.มัลดีฟส์ ก่อนเวลานัดหมายประมาณ 30 นาที

4. ชาวต่างชาติสามารถดำเนินการตามขั้นตอน 1 – 2 และส่งอีเมล์ไปยัง permitvisa@immigration.gov.mv ได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

________

From 12th April 2020 onwards, except work visa which needs to be processed via Xpat Online System, for all other types of visa, including business visa, special visa, tourist visa extension, other resident visa application and renewal can be applied online via emailing to permitvisa@immigration.gov.mv

Please note the following:

(a) Subject of the email should be the name and passport number of the applicant.

(b) Please ensure out of the following documents, applicable documents (in the specified formats) depending on the type of visa are attached to the email.

  1. Applicable visa extension form / sponsorship declaration form (PDF format).  Except for Work Visa, for all other types of visa complete the form IM34 available from Immigration Website.
  2. Colour copy of the passport bio-data page of the applicant’s passport (PDF format).
  3. Last entry (into Maldives) stamped page from the applicant’s passport or if the applicant holds a valid visa, the visa page copy (PDF format).
  4. Passport size photo (that meets the set standards for passport photo) and image resolution not below 200 dpi (JPEG format).
  5. Copy of expatriate medical insurance policy, if mandatory (PDF format).
  6. All other supporting documents, if mandatory (PDF format).

(c) Please note for tourist visa extension the section titled “TO BE FILLED BY EMPLOYER” in the IM34 form should be completed by the hotel, guesthouse or the resort where the foreigner is staying in the case of tourist visa holders or if the foreigner entered the country with a local sponsorship then this section needs to be completed by sponsor.

(d) Each application must be sent by a separate email.

(e) Once the documents are processed, an appointment will be fixed and an email will be sent to the applicant with the appointment reference number, date and time of your appointment. Applicants are required to arrive at Maldives Immigration office prior to appointment time.

(f) Please ensure to bring the original of the application form together with the supporting documents when the applicant arrives at Maldives Immigration office for the appointment.

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เรื่อง การชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2563 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติให้ขอความร่วมมือคนไทยในต่างประเทศชะลอ การเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อรักษาสุขภาพ ทั้งคนไทยในประเทศและผู้ที่จะเดินทางกลับ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบเตรียมการให้เหมาะสม ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งข้อมูล และขอความร่วมมือ ดังนี้

1. ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยโปรดพิจารณาชะลอการเดินทางกลับ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดระบบลงทะเบียนขอใบรับรองเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

3. ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ยังสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ โดยต้องแสดงใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly health certificate) ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย จะต้องเฝ้าระวังโรคเป็นระยะเวลา 14 วันในพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนดในทุกกรณี

4.. ขอให้ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ www.thaiembassy.org/colombo/th/home และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/RTEColombo อย่างใกล้ชิด สำหรับคนไทยที่ตกค้างยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้และประสบปัญหาต้องการได้รับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ royalthaiembassyincolombo@gmail.com และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน +94773070747 และ +94773070748

แบบแสดงความประสงค์คนไทยในมัลดีฟส์ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยจากมัลดีฟส์ / FORM FOR THAI NATIONALS IN MALDIVES WISHING TO RETURN TO THAILAND FROM MALDIVES

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ขอความร่วมมือสำหรับคนไทยในมัลดีฟส์ที่ต้องการจะเดินทางกลับประเทศไทย กรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยตามลิ้งค์ด้านล่าง โดยแบบฟอร์มนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้แสดงความประสงค์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะนำข้อมูลนี้ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป และไม่ใช่*การให้คำมั่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะจัดให้มีเที่ยวบินเพื่อนำคนไทยกลับประเทศไทยแต่อย่างใด

https://forms.gle/c8BvfHHm6BiXv3Kx7

The Royal Thai Embassy in Colombo requests Thai nationals in Maldives, who wish to return back to Thailand to complete the above form for the Embassy to consider for further action.

ประกาศสำคัญสำหรับคนไทยในมัลดีฟส์ / ATTENTION THAI NATIONALS IN MALDIVES

(1). เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับรัฐบาลมัลดีฟส์ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งประเทศตั้งแต่ 12 มีนาคม 2563 ทำให้สายการบินต่าง ๆ ได้ยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากจากกรุงมาเลไปยังประเทศไทย ขอความร่วมมือทุกท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าเที่ยวบินของท่านยังทำการบินตามปรกติก่อนออกเดินทางจากเกาะที่พัก/ที่พักไปยังสนามบิน เนื่องจากหากท่านเดินทางไปยังสนามบินแล้ว เที่ยวบินถูกยกเลิก ท่านจะไม่สามารถกลับเกาะที่พักหรือโรงแรมที่พักได้ และอาจจะต้องติดอยู่ที่สนามบินเป็นเวลานาน

(2). โปรดขอรับ (a) ใบรับรองจากแพทย์ที่ยืนยันว่า ท่านมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (fit to fly) และ (b) หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ก่อนเดินทางไปยังสนามบิน เนื่องจากหากไม่มีเอกสารดังกล่าวท่านจะถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารทั้งสองอย่างได้ที่ https://www.facebook.com/RTEColomo

(3). สำหรับการต่ออายุวีซ่า โปรดส่งสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีวีซ่าเดินทางเข้ามัลดีฟส์ไปสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงมาเล่ที่ info@thaiconsulate.mv

(4). ขอให้เตรียมเงินสดให้เพียงพอหรือบัตรเครดิตที่ใช้การได้ก่อนเช็คเอ้าท์จากที่พักและเดินทางไปสนามบิน

ขอบพระคุณครับ

________

Since flights out of Maldives and connecting flights to Thailand are getting cancelled, please DO NOT LEAVE your hotel, guesthouse, resort or other accommodation and go to airport without confirming the status of your flight.

Please ensure that you have obtained the necessary Fit to Fly Health Certificate and Certifying Letter from Embassy before you go to the airport as airlines will not allow you to board the flight to Thailand without these documents.

Please also note that, if you are in a guesthouse, hotel or other accommodation in Male’ or Hulhumale’, once you arrive at the airport you will not be allowed to go back to your accommodation. So please ensure you flight is not cancelled before going to the airport.

For visa extensions due to flight cancellation, please email your passport bio page and visa page copy to Thai Consulate at info@thaiconsulate.mv

Furthermore, please ensure you have enough money on you before you leave your accommodation to catch your flight.

Thank you.

IMPORTANT INFORMATION

Thai Nationals Traveling to Thailand

Effective from 21 March 2020, 2200 hours Maldives time, Thai nationals returning to Thailand are require to present the following documents to the air operators at check-in:

(1) Fit to Fly Health Certificate issued in English and no more than 72 hours before the flight. The fit to fly certificate is a general health certificate, which can be issued by any licensed doctor, stating the following:

(a) First name and family name;
(b) Whether the person is fit/healthy to travel to Thailand;
(c) Person’s body temperature at the time of issuing certificate;
(d) Confirmation that the person does not have symptoms of cough, running nose, breathing difficulty or sore throat at the time of issuing the certificate.

(2) Certifying letter from the Embassy.

How to get Certifying Letter from Royal Thai Embassy in Colombo:

Step 1 – get Fit-to-Fly Health Certificate issued no more than 72 hours prior to the date of travel

Step 2 – fill in the form at https://forms.gle/CwTxbhMRgN1xbMvE6

Step 3 – scan and email (1) Fit-to-Fly Health Certificate (2) photocopy of passport bio and visa pages and (3) flight ticket to RoyalThaiEmbassyInColombo@gmail.com at least 48 hours prior to the date of travel.

In case, the form in Step 2 could not be filled online, please here to download the form. Complete it and email to RoyalThaiEmbassyInColombo@gmail.com together with other documents.

Step 4 – Royal Thai Embassy will issue Certifying letter and send it to the person via e-mail.

For further inquiry please call +94 77 307 0747 or +94 77 307 0748 or visit the Facebook page of the Royal Thai Embassy, Colombo at https://www.facebook.com/RTEColombo/

All Foreigners Travelling to Thailand

With reference to the declaration of state of emergency in Thailand on 25 March 2020, the Civil Aviation Authority of Thailand has issued its travel advisory no. 5/2020 to passengers planning to enter Thailand.

Please refer to the travel advisory for more information.

Maldivians Traveling to Thailand

With reference to the declaration of state of emergency in Thailand on 25 March 2020, the Civil Aviation Authority of Thailand has issued its travel advisory no. 5/2020 to passengers planning to enter Thailand.

Please refer to the travel advisory for more information.

Suspension of Visa-On-Arrival to Thailand

Thailand suspends its Visa-On-Arrival (VOA) scheme effective from March 13, 2020 for all the 18 countries eligible under the scheme namely Bulgaria, Bhutan, China, Cyprus, Ethiopia, Fiji, Georgia, India, Kazakhstan, Malta, Mexico, Nauru, Papua New Guinea, Romania, Saudi Arabia, Taiwan, Uzbekistan and Vanuatu.

This means nationals from these countries shall not be granted visa on arrival effective from March 13, 2020 to enter the Kingdom of Thailand from any entry points.

Italy, South Korea and Hong Kong

Thailand suspends its Tourist Visa Exemption Scheme effective from March 13, 2020 for Italy, South Korea and Hong Kong.

This means nationals from these three countries shall not be granted entry into the Kingdom of Thailand under the Scheme effective from March 13, 2020.

Information / announcements from the Royal Thai Embassy in Colombo and other institutions

26 March 2020Travel advisory (no. 5/2020) to passengers planning to enter Thailand from the Civil Aviation Authority of Thailand View [English]
19 March 2020Notification of the Civil Aviation Authority of Thailand on Practical Guideline for Air Operations Performing Flights into the Kingdom of Thailand View [English]
16 March 2020Royal Thai Embassy, Colombo’s announcement regarding COVID-19 in the Maldives.View [Thai]
12 March 2020 Ministry of Digital Economy and Society (MDES) Press Release on ThaiFightCOVID project. View [English]
11 March 2020 Questions and Answers (Q&A) Regarding Measures for Travelers – published by the Office of International Cooperation, DDC Thailand. View [English]
11 March 2020 Measures under the Communicable Diseases Act B.E. 2558 (2015) to control the Coronavirus Disease 2019 or COVID-19 – published by Department of Disease Control, Thailand. View [English]
10 March 2020Royal Thai Embassy, Colombo’s announcement regarding the situation of COVID-19 in the Maldives and recommendations for Thai nationals.View [English]
8 March 2020 The Notification of the Civil Aviation Authority of Thailand on Practical Guideline for Air Operators Concerning Services to be Provided in the Territories Defined as Diseases Infected Zones of the Coronovirus Disease (COVID-19) Outbreak outside the Kingdom of Thailand – published by the Civil Aviation Authority of Thailand. View [English]

Registration of Thai nationals in Maldives

Thai nationals working and visiting the Maldives may choose to register with the Thai Consulate in Maldives so that the Consulate and the Royal Thai Embassy in Colombo can provide information and assistance promptly, if necessary.